Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Bocskai István Református Általános Iskola
Házirendje

 

                                                 

I.      Általános rész

II.      Az iskola munkarendje

1.     Az iskola rendje

2.     A tanórák rendje

3.     A szünetek rendje

4.      A napközis és tanulószobai foglalkozásokra való felvétel iránti kérelmek elbírálásának elvei. Az ebédlő és az ebédeltetés rendje

5.    A tanórán kívüli tevékenységek

6.    Intézményi védő, óvó előírások

III.    A tanulással kapcsolatos követelmények

IV.    A tanulói magatartással kapcsolatos elvárások

V.     A tanulói feladatvállalással kapcsolatos kötelességek

1.      A hetes kötelességei

2.      Naplófelelős

3.      Ügyeletesek

VI.     Anyagi felelősség

VII.    Jutalmazás, büntetés

1.      Jutalmazás

2.      Büntetés

VIII.    Összegzés

IX.     Záró rendelkezések

X.      Záradék

XI.     Mellékletek a Házirendhez

1.      A tornatermi öltözők rendje

2.      A tornaterem és sportszertár rendje

 Könyvtár házirendje
Számítástechnika szaktanterem házirendje
Tanulószoba rendje
Az ingyenes tankönyvjuttatás szabályai
 
 
 
 
 
 
 
 Az intézmény azonosítása
 

Az intézmény neve: Bocskai István Református Általános Iskola
Típusa: 8 évfolyamos általános iskola, alapfokú nevelési-oktatási intézmény

Címe: 8183 Papkeszi  Fő u.34.
Telefon: 88/573 605
Email: birai@freemail,hu
 
OM azonosító
 

Fenntartója és felügyeleti szerve:

Papkeszi Református Egyházközség, 8183 Papkeszi. Fő u.20.

Dunántúli Református Egyházkerület Iskolaügyi Szervezete, Várpalota, Batsányi u.
MRE Zsinati Oktatásügyi Iroda
1146 Budapes,t Abonyi u. 21.

Református Pedagógiai Intézet
1146 Budapest, Abonyi u. 21.

A házirend hatályba lépése: 2009. szeptember 1.

A házirendet az intézményi közösség együttműködése hozta létre, a nevelő testület elfogadta,a Szülői Szervezet és az Igazgatótanács felülvizsgálta.

 
II. A házirend célja
 

A nevelőtestület által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, és az értékek közvetítését. A házirend elősegíti iskolánk oktató és nevelő feladatainak ellátását, ezért betartása kötelező az iskolaközösség tagjai számára. A házirend – az intézmény tanévenkénti munkatervével együtt – az alábbiakban szabályozza az iskola belső rendjét.

 

Iskolánk diákja kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsa be mindenkor a társadalmi együttélés szabályait, viselkedjen méltóan intézményünk hírnevéhez. A tanuló védje az iskola becsületét, gazdagítsa hagyományait, óvja a közösség tulajdonát.

 
A házirend hatálya:
 

A Házirend hatálya kiterjed a Református Általános Iskola tanulóira, pedagógusaira, az iskola más alkalmazottjára, azokra a szülőkre a (gondviselőkre), akik az iskolai tanulóinak törvényes képviselőiként gyakorolnak jogokat, illetve teljesítenek kötelezettségeket az intézményben és mindazokra, akik az intézmény területén valamely okból tartózkodnak.

A diák iskolán kívüli magatartását a Házirend nem szabályozza, ezért (jogilag is) a szülő felelős. A Házirend elvárásait az intézményi közösség az iskolán kívül is mértékadónak tartja.

 
 
 
 
 
 
 
 

A Házirend betartása az érintettek számára kötelező, megsértésük fegyelmi vétség lehet, ami fegyelmi eljárást vonhat maga után

 
 

a) Hatályba lépésének ideje az elfogadás

 

A Házirend az elfogadás napján lép életbe, és kihirdetésre kerül osztályfőnöki órákon, szülői értekezleten.

 
b) Helye


A házirend az iskolai faliújságon van kifüggesztve, minden diák, szülő, pedagógus számára elérhető, olvasható.


A házirendre vonatkozó jogszabályok, jogi információs források a könyvtárban, igazgatói irodában, tanári szobában hozzáférhetők.

 
c) Felülvizsgálat


A házirend felülvizsgálata évenként történjen meg, az igazgató, a nevelőtestület, a szülői szervezet véleményezése alapján.

A házirend módosítását kezdeményezheti:   igazgató

                                                                       nevelőtestület
                                                                       SZM
                                                                       Igazgatótanács
 
 

Iskolánk alapvető feladata a 6-14 éves korosztály oktatása, képzése, általános műveltségük megalapozása, az emberi értékeket tisztelő, a református szellemiséget elfogadó gyerekek nevelése.

A BIRÁI diákjai közösséget alkotnak, melynek életét e házirend szabályozza. Előírásai a közösség minden tagja számára kötelező érvényűek.

A tanuló kötelességei (a Kt. 10 § rendelkezésein túl)

- A BIRÁI minden növendéke a fogadalmához híven, református iskolásként méltóan viselkedjék.

- A tanulók minden tekintetben ismerjék el, hogy egyházi iskolába járnak, a vasárnapi, ünnepnapi istentiszteleteken és az egyéb egyházi alkalmakon való részvétellel is. Nem református tanulóinktól is elvárjuk a református egyház értékeinek, hitelveinek tiszteletben tartását. A tanév rendjében rögzített egyházi alkalmakon való részvétel számukra is kötelező.

- Folytasson egészséges életmódot, védje környezetét, egészségét.

- Tanulmányi kötelezettségeinek rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően tegyen eleget. A kötelezően és szabadon választott tanórákon, iskolai foglalkozáson való részvétel a tanév végéig kötelező.

- A tanuló kötelessége, hogy tisztelje az idősebbeket, az intézmény minden dolgozóját, társait. Nem sértheti meg mások személyiséghez fűződő jogait.

 
A tanuló jogai (a Kt. 10 § rendelkezésein túl)

- Személyiségének fejlesztése, emberi méltóságának tiszteletben tartása. Tanulmányi munkájának sikere érdekében igénybe veheti az iskola minden technikai és szellemi eszközét, részt vehet az iskola tudományos, kulturális és sportéletében.

- Indulhat a tanulók részére hirdetett pályázatokon, tanulmányi versenyeken.

- Mint választó és választható részt vehet az iskolai, illetve az Etikai kódex alapelveivel nem ellentétes ifjúsági és diákszervezetek munkájában.

- Képviselőik (az osztályküldöttek, az iskola diákönkormányzat elnöksége és a diákközgyűlés) révén véleményt nyilváníthatnak, javaslatot tehetnek a tantestületnek a diákságot érintő kérdésekre, az iskolai munkarend javítására.

- Iskolán kívül is részt vehetnek az iskola igazgatójának engedélyével kulturális és sportegyesületek munkájában. Ehhez az adott tanévre szóló egyesületi kikérőre van szükség.

- Osztályfőnökükkel, tanáraikkal együtt kirándulást, egyházi, iskolai társas összejöveteleket, kulturális és sportprogramot szervezhetnek és rendezhetnek.

- Közös tevékenységük megszervezésére diákköröket, bibliaköröket hozhatnak létre.

- Az iskola tanulói rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesülnek.

- Nagy tanítási egységet számon kérő, előre bejelentett témazáró dolgozatot egy napon legfeljebb kettőt írhatnak.

- Érdemjegyeiről folyamatosan tájékoztatást kapjon, a témazáró dolgozat érdemjegyét két héten belül, a röpdolgozatét egy héten belül megismerjék.

Vallásgyakorlás

a)      A tanuló joga, hogy a magyar történelmi egyházak által szervezett hitoktatáson részt vegyen.

b)      A tanuló joga, hogy a hétfő délelőtti áhítaton részt vegyen. Az áhítatra az énekeskönyvét vigye magával.

c)      A tanítás minden reggel igeolvasással kezdődik.

d)      A diákok lehetőleg tiszteljék meg az étkezés alkalmait is az egyénileg vagy közösen elmondott rövid imádsággal.

e)      Az istentiszteletek ünnepi jellegét a tanulók erősítsék alkalomhoz illő öltözködésükkel (fehér ing, sötét alj, nyakkendő), közös énekléssel és szép renddel.

f)      Egyházunk három nagy ünnepe – Karácsony, Húsvét, Pünkösd – tanítási szünetre esik. A tanulók lehetőség szerint saját gyülekezetükben – ha lehet családjukkal együtt – tartsák meg ezeket az ünnepeket.

g)        Tartsák tiszteletben az iskola egyházi jellegét a vasárnapi, ünnepnapi istentiszteleteken való részvétellel is.

A tanítási hét 5 napos. A tanév kezdését és befejezését, a nemzeti és egyházi ünnepek, a kirándulások, a tanításmentes munkanapok időpontját az OM rendelete alapján készült munkaterv ismerteti.

Az iskola reggel 7:00 órakor nyit. Tanári felügyelet mellett 7:45-től tartózkodhatnak a gyerekek az épületben.

7:45-től az ügyeletes tanár sorakoztatja az osztályokat, alsó tagozat a felső ajtón, felső tagozat az alsó ajtón léphet be az iskolába.

A felsőruházatot az osztályteremben azok számára kijelölt helyen kell elhelyezni. Az alsó tagozatban a váltócipő használata kötelező, a felső tagozatos tanulók számára ajánlott.

Az intézmény teljes területén és az udvaron mindenki köteles:

A közösségi tulajdont védeni

A berendezéseket rendeltetésszerűen használni

Az iskola rendjét és tisztaságát megőrizni

Az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni

A tűz- és balesetvédelmi, munka- és egészségvédelmi előírásokat és szabályokat betartani

A diákok jogainak érvényesítését szolgálják az épület és a berendezések állagának megóvását célzó rendelkezések. Károkozások és jogsértések esetén a törvény előírásai szerint kell eljárni. A jogsértő tanuló cselekményéért fegyelmi és kártérítési felelőséggel tartozik.

A tanulók a termekben elhelyezett műszaki eszközöket csak tanári felügyelet mellett használhatják.

A különleges rendeltetésű helyiségek (számítástechnika terem, könyvtár, kémia szertár, tornaterem, stb. ) használatát rendelkezések szabályozzák. Ezeket a helyiségben ki kell függeszteni, az első használatkor pedig az érintettek figyelmét fel kell rá hívni.

A nyelvi laborban, a számítástechnika teremben, a technika műhelyben, a tornateremben csak tanári felügyelet mellett tartózkodhatnak a tanulók. A szertárba csak tanári engedéllyel léphet be.

 

Vagyonvédelem miatt a tanulók az előírásoknak megfelelően kezeljék, óvják az iskola eszközeit, bútorait és berendezési tárgyait. Az üres tantermeket, és a szekrényeket mindig zárva kell tartani. A tantermek, öltözők zárásáról a nap végén az ügyeletes takarítónő gondoskodik.

 

Tilos az iskola épületén belül – a balesetek elkerülése érdekében – szaladgálni és másokat a közlekedésben akadályozni. Tűzriadó és más veszély esetén az épületet – a pedagógusok irányításával – fegyelmezetten kell elhagyni.

A tanulók kötelesek a folyosókon haladó felnőtteket udvarias félreállással elengedni és tisztelettel köszönteni.

 

Az iskolában plakátokat és hirdetményeket kifüggeszteni kizárólag az erre kijelölt helyen, csak előzetes engedélykérés után szabad.

 
 

A tanítás 8:00 órakor kezdődik. A tanulók 7:45-ig érkezzenek meg az iskolába! Az indokolatlanul későn jövők figyelmeztetésben részesülnek.

A tantermeket 7:45-7:55 óra között kell elfoglalni. 7:55 után csak indokolt esetben lehet a folyosókon tartózkodni.

A hét első napján minden tanuló 9:45-kor iskolai közös áhítaton vesz részt, ezen a napon a tanórák 40 percesek.

Csengetési rend: Hétfő
1. óra
8.00 - 8.40

 
2. óra
8.50 – 9.30

 
Áhitat
9.45 – 10.05

 
3. óra
10.15 – 10.55

 
4. óra
11.10 – 11.50

 
5. óra
12.00 - 12.40
 
6.óra
12.50- 13.30
 
Csengetési rend: kedd-péntek
1. óra
8.00 - 8.45

 
2. óra
8.55 – 9.40

 
3. óra
9.55 – 10.40

 
4. óra
11.00 – 11.45

 
5. óra
11.55 – 12.40

 
6. óra
12.45 - 13.30
 

A tanítási órák védelmében becsengetés után csak indokolt esetben szabad zavarni a tanítási órát.

Tanítási idő alatt a tanulók csak osztályfőnöki vagy szaktanári engedéllyel hagyhatják el az iskola épületét.

Ha a tanuló beteg, a hiányzás első napján a szülő telefonon vagy személyesen jelentse az osztályfőnöknek a távolmaradás okát.

Ha a tanuló iskolai érdekből vesz részt kulturális vagy sportrendezvényen, tanulmányi versenyen és emiatt hiányzik, akkor ez nem tekintendő hiányzásnak.

c)       Ha a tanuló összes mulasztásának száma eléri a 250 órát, vagy egy tantárgyból a tanítási órák számának 30 %-át, akkor a tanulót a tantestület osztályozó vizsgára kötelezheti. Megtagadhatja a nevelőtestület, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja az igazoltat. Ha már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, félévkor is osztályozóvizsgát kell tennie.

 

A hiányzásokat 1-8 osztályban a hiányzást követő hét péntekig kell igazolni. A szülő három napot igazolhat.

Igazolást csak az ellenőrzőben fogadunk el!

 
 
 
alsó tagozat
felső tagozat
1. 4. és 5. szünet
tanterem
tanterem
2. szünet
tízórai
udvar
3. szünet
udvar
tízórai

Jó idő esetén az iskola tanulói a tornaterem vonaláig használhatják az udvart. A mindenkori ügyeletes tanár engedélyével és felügyeletével jó idő esetén a játszótér és a focipálya használható.

Rossz idő esetén az udvaros szünetekben az alsó tagozatosoknak a tanteremben, a felső tagozatosoknak a folyosón kell tartózkodni.

4. A napközis és tanulószobai foglalkozásokra való felvétel iránti kérelmek elbírálásának elvei

 
  • A szülő igénye alapján minden felügyeletre szoruló tanuló részére biztosított a napközi otthonba, illetőleg a tanulószobába való felvétel. Felügyeletre szorulónak kell tekinteni azt, akinek mindkét szülője munkába jár. Ugyancsak felügyeletre szorulónak kell tekinteni azt a tanulót, akinek a szülője beteg, vagy hat éven aluli gyermek, illetve beteg hozzátartozó ellátásáról gondoskodik.
  • Az iskola arra törekszik, hogy minden szülő kérésének eleget tegyen, s a napközibe minden tanulót felvegyen, de a felügyeletre szoruló tanuló napközibe minden tanulót felvegyen, de a felügyeletre nem szoruló tanuló napközibe történő felvételére a szülő kérelme alapján a lehetőségek függvényében kerülhet sor.
  • A következő tanévben a napközi otthonba történő felvételt a szülő szorgalmi időszak utolsó napjáig kérheti. Indokolt esetben mód van arra is, hogy a felvételt tanév elején, illetve tanév közben igényelje.
  • Az első osztályosok jelentkezése a beiratkozáskor történik.
A tanulószobai felvételre a tanév elején lehet jelentkezni. Az osztályfőnök szorgalmazza a tanulószoba év közbeni igénybevételét a gyengébb tanulmányi eredményű tanulók esetében, a hosszabb hiányzást követően, valamint akkor, ha azt gyermekvédelmi szempontok indokolják

A napközis csoportok nevelőik irányításával a beosztás szerint foglalják el a helyüket az ebédlőben. A menzások tanári kísérettel, rendben vonulnak az ebédlőbe, ahol csendben, fegyelmezetten, kulturáltan étkeznek, és tisztán hagyják maguk után az ebédlőt!

Az önköltséges tanfolyamokon szülői engedéllyel lehet részt venni.

Az iskolában a tanítás befejezésével a tanulók az iskola épületén belül nem tartózkodhatnak..

A délutáni foglalkozásokra 10 perccel az óra előtt lehet bejönni az épületbe.

Az iskola ünnepi rendezvényein minden tanuló fehér felsőrészben, sötét aljban jelenjen meg.

A tornaterem, a tornatermi öltözők, valamint sportszertár részletes rendje a házirend

Mellékletében található
.
 
.
.

a)      A diákokat a tanév első napján tűz-és balesetvédelmi oktatásban részesítjük.

b)      Osztályfőnöki órákon elsősegély-nyújtási ismereteket sajátítanak el a védőnő, az osztályfőnök irányításával.

c)      Az iskola területére másokat veszélyeztető anyagokat, tárgyakat behozni tilos!

d)      Az iskolában, sportpályán olyan magatartást kell tanúsítani, hogy azzal sem saját, sem mások testi épségét ne veszélyeztessük!

e)      Az iskolai sportrendezvények alkalmával fegyelmezett magatartást kell tanúsítani!

f)        Az ebédlőben kulturáltan kell viselkedni. Különös gondot kell fordítani arra, hogy a forró étel égési sérülést ne okozhasson. A szúró-vágó eszközöket elővigyázatosan, biztonságosan kell használni.

g)      Az iskolában észrevett problémákat (rossz villanykapcsoló, konnektor, stb.) a pedagógusoknak haladéktalanul jelenteni kell! A pedagógusoknak az igazgatói iroda mellett elhelyezett füzetbe kell beírni a jelzett problémát, hogy a karbantartó tudomást szerezzen róla és kijavítsa.

h)      A diákoknak bárminemű javítási munkát végezni szigorúan tilos!

i)        Az iskola területén történt baleset esetén szakorvosi segítséget kell hívni, és az iskola tikárságán baleseti jegyzőkönyvet kell felvenni.

 
 

A tanuló tanuljon képességei szerint! Szorgalmasan, lelkiismeretesen készüljön fel az órákra, és igyekezzen azon aktívan részt venni! A hiányzásból adódó lemaradás pótlásához kérje az osztálytársai, tanítói, szaktanárai segítségét! Az 1-3 napos hiányzás nem mentesít a felelés és a dolgozatírás alól. Vigyázzon a felszerelésére, hozza magával a tanítási órára, és rendeltetésszerűen használja!

A tanuló az ellenőrzőjét mindig hordja magával, és a tanár kérésére adja át! Az ellenőrző sorozatos hiánya szaktanári figyelmeztetőt von maga után. A tanuló az érdemi jegyeket köteles pontosan beírni az ellenőrzőjébe, és azokat aláíratni szüleivel.

Az iskolában a tanuló első találkozásukkor minden felnőttet köszöntsön! Udvarias magatartással tisztelje meg az iskola nevelőit, felnőtt dolgozóit és a tanulótársait! Durva szavak használata, káromkodás, mások tettleges bántalmazása tilos és büntetendő.

A tanulót szolid külső jellemezze! Legyen ápolt, tiszta! Hajviselete, ruházata lehet divatos, de nem szélsőséges, nem kirívó. Ne használjon festéket sem arcán, sem haján, sem körmén! Ne viseljen magán testmatricákat, feltűnő ékszereket és sapkát az iskola épületén belül! A fiúk ne hordjanak fülbevalót. Az iskolában nem szabad rágógumizni. Testékszer viselése tilos!

A tanuló tanulói jogviszonyából származó jogainak és kötelezettségeinek gyakorlásához, teljesítéséhez nem szükséges dolgokat (magnó, sétálómagnó, gameboy, értékes arany ékszer stb.) nem hozhat az iskolába. Ha a tanuló ezt a szabályt megszegi, a bekövetkezett kárért a nevelési-oktatási intézmény nem felel. Mobiltelefont a tanuló hozhat iskolába, azonban azt tanítási órák befejezéséig, illetve napközis tanulási idő alatt kikapcsolt állapotban kell tartani. Az iskola a mobiltelefonért nem vállal felelősséget. Ellenkező esetben át kell adnia azt tanárának melyet csak a szülőnek szolgáltatunk vissza.  A tanulónak sportolás közben tilos ékszert viselni. A tűz- és balesetvédelmi előírásokat be kell tartania. Szeszes ital és drogok fogyasztása, dohányzás szigorúan tilos!

A hetesnek kötelessége az ügyeletes tanár és diákok munkáját segíteni, a teremben szellőztetni és rendet tartani.

A diákügyeletet 7-8. osztályos tanulók látják el a havi beosztásnak megfelelően.Az ügyeletesek a környezetükben figyelmeztetik tanulótársaikat a kulturált magatartásra, az iskola épületének tisztaságára, és segítik az ügyeletes tanárok munkáját.

Az ügyeletet ellátó tanulók köszöntik az iskolába lépő felnőtteket és gyerekeket. Az idegeneket segítik az iskola épületében való tájékozódásban.

Az iskola tanulói kötelesek rendeltetésszerűen használni és megóvni az iskola minden felszerelését, bútorzatát, eszközeit. A padok firkálása, a falak rongálása szigorúan tilos! A szándékos és a felelőtlen magatartásból adódó kárért a felelősség a tanulót, illetve a tanuló közösséget terheli. Az okozott kárt mindenki köteles megtéríteni.

 

Ha a tanuló az intézménynek jogellenesen kárt okoz – a kár értékének megállapítása után - a kárt meg kell térítenie. A kártérítés mértéke: gondatlan károkozásnál a kötelező legkisebb munkabér egy havi összegének 50 %-át, szándékos károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér öt havi összegét nem haladhatja meg.

A tanuló a pénzügyi jellegű kötelezettségeit a megadott határidőre rendezze (tankönyvek ára, kirándulás költsége stb.)!. Ha valaki sorozatosan nem fizeti be határidőre a napközis étkezés vagy a menza térítési díját, az kizárható ezen szolgáltatásokból.

A tanuló részesülhet

·         szaktanári dicséretben, az adott tantárgy keretein belül nyújtott kimagasló teljesítményéért,

·         napközis nevelői dicséretben, a napköziben nyújtott kimagasló teljesítményéért,

·         osztályfőnöki dicséretben, közösségi munkájáért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért,

·         igazgatói dicséretben, az iskola hírnevét öregbítő cselekedetéért,

·         nevelőtestületi dicséretben, ha 5 tantárgyból kitűnő, példás a magatartása, szorgalma.

o    Nevelőtestületi dicséret csak tanév végén adható bármelyik évfolyamon.

A tanuló részesülhet:

·         szaktanári, napközis nevelői figyelmeztetésben,

o    az órákon, foglalkozáson előforduló többszöri fegyelmezetlenségért,

o    a tanulói kötelezettségek elmulasztásáért,

·         ügyeletes tanári figyelmeztetésben, a tanítás előtt vagy a szünetekben előforduló fegyelmezetlenségért,

·         osztályfőnöki figyelmeztetésben,

o    a tanulmányi és magatartási kötelezettségek gyakori elmulasztásáért,

o    a házirend megsértéséért,

o    igazolatlan mulasztásért,

·         igazgatói figyelmeztetésben,

o    a házirend sorozatos megszegéséért,

o    különösen veszélyes, közösségromboló magatartásért.

Minden - a házirendben - nem említett esetben az igazgató és a tanítók, tanárok szava a mérvadó.

A házirend, illetve az iskolai együttélés szabályainak sorozatos megszegésének végső büntetése az iskolából való eltanácsolás.

E házirend a visszavonásig érvényes. Kifüggesztésre kerül az iskola.

A házirendet az osztályfőnökök a tanév első osztályfőnöki óráján ismertetik a tanulókkal, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel. Nem mentesít a felelősségre vonás alól, ha valaki nem ismeri a tartalmát.